mysonzai: (Default)
mysonzai ([personal profile] mysonzai) wrote on August 9th, 2010 at 12:08 am
[lyrics] heidi. - ∞ループ


Sono me ni utsuru mono subete
Maboroshi ni wa miemasenka
Kagami ai tokete yuku no ka
Kimi wa nani wo kanjiteruno darou

Hoshii mono wa tatta hitotsu
Sore wa iitai nan desuka
Sukamu kutona no kanawanai
Nagareteku ano kumo no you desu

Mizu goran dokubamen wo tsunagatta sono riyuu wo

Kanashii kara sugara wo
Sonna mono de ii janai ka
Kazaranai mama mukaeru utsukushisa yo
Itsuno hibi ga wakare wo tatoe doko ni ita toshitemo
Kitto mada aeru

Kumanai ga kimi to boku
Sono ishiki wa dare no mono
Kuro no umi ga kedatare
Nani ni nomare omoete yuku dake

Kanjiteru kono kokoro bokutachi wo ima shimeshite

Sabishii kara sugara wo
Sonna mono de ii janai ka
Kamirareta mama shini yuku utsukushisa yo
Kono toso wa wakare wo tenohira de sukueru mono yo
Yasashisa wo subete

credits: JpopAsia
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.